GO INTER TO EMBRACE YOUR KNOWLEDGE WITH WWW.DEKGOINTER.COM

การรับเข้าศึกษาต่อแบบมีเงื่อนไข (Conditional admission)

ในประเทศสหรัฐอเมริกา วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยบางแห่งรับนักศึกษาเข้าเรียนด้วยเงื่อนไข Conditional admission
หมายความว่าผู้สมัครไม่มีผลการทดสอบทางภาษาอังกฤษหรือมีความสามารถทางภาษาต่ำกว่าข้อกำหนดของทางสถาบันการศึกษา แต่สามารถสมัครเข้าศึกษาได้ โดยผู้เรียนจะต้องเข้าเรียน
ภาษาอังกฤษตามเงื่อนไขของทางมหาวิทยาลัยให้ครบโดยอาจจะต้องเรียนกับสถาบันสอนภาษาที่ทางวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยกำหนด
กระบวนการในการสมัครเข้าศึกษามีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 หาสถาบันการศึกษาที่อาจจะรับสมัครเข้าแบบมีเงื่อนไขแล้วทำการสมัครเรียน ที่ผู้สมัครไม่มีผลการทดสอบทางภาษาอังกฤษ หรือมีแต่ยังไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนดของสถาบัน
เมื่อทางวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยรับสมัคร ดำเนินการขั้นต่อไป

ขั้นตอนที่ 2 สมัครเข้าเรียนภาษากับทางสถาบันที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและส่งเอกสารต่างๆในการสมัครกับสถาบันสอนภาษานั้น
ในขั้นตอนนี้นักเรียนจะได้แบบฟอร์ม I-20 เพื่อนำไปใช้ในการทำวีซ่า

ขั้นตอนที่ 3 สมัครทำวีซ่านักเรียน ต้องนำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสมัครเรียนภาษาอังกฤษ เอกสารสนับสนุนทางการเงิน เพื่อยื่นขอวีซ่า
และในการขอวีซ่าไปสหรัฐอเมริกา จะต้องรับการสัมภาษณ์

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อนักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษในระหว่างที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา จะต้องติดต่อกับมหาวิทยาลัยที่รับเข้าแบบมีเงื่อนไขเพื่อแจ้งให้ทางวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยนั้นทราบกำหนดการ
ที่นักศึกษาจะเสร็จสิ้นการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อที่จะเรียนในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยตามแผนการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดได้

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนภาษาอังกฤษแล้ว ท่านก็จะเป็นนักศึกษาของทางวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยอย่างเต็มตัว และอาจจะต้องแสดงหลักฐานทางการเงินเพิ่มเติม เมื่อมีการย้ายไปเข้าระบบของมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยนั้นๆ
เงื่อนไขต่างๆเช่นการสำเร็จการเรียนภาษาอังกฤษ ต้องทำให้เสร็จสิ้นก่อนเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดการรับเข้าปกติ

"เรียนภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนที่ Wayne State University กับ English Language Institute"

อ่านต่อที่นี่ หรือติดต่อ dekgointer เพื่อสอบถามการรับสมัคร

 

 

กรุณากรอกชื่อของคุณ.
กรุณาใส่ข้อความ

ทิ้งข้อความไว้