GO INTER TO EMBRACE YOUR KNOWLEDGE WITH WWW.DEKGOINTER.COM

Live Life To The Fullest

Dek go inter มองระบบการศึกษาในประเทศต่างๆ   ระบบการศึกษาของเขาเป็นอย่างไรกันหนอ 

"We keep moving forward, opening new doors, and doing new things, because we're curious and curiosity keeps leading us down new paths."

Walt Disney

ระบบการศึกษาประเทศนิวซีแลนด์ (New Zealand Education System)

ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ ขึ้นชื่อว่าเป็นระบบที่มีการบูรณาการได้อย่างลงตัว  มีการประเมินความสามารถของผู้เรียนตามความถนัดด้วยมาตรฐาน NCEA ที่เป็นที่ยอมรับอย่างสากล

เรียนรู้เพิ่มเติม

ระบบการศึกษาประเทศเยอรมันนี (Germany Education System)

ระบบการศึกษาของประเทศเยอรมันนี้ ขึ้นชื่อว่าเก่งเรื่องวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

เรียนรู้เพิ่มเติม

ระบบการศึกษาประเทศอังกฤษ

ระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษ ขึ้นชื่อว่าเป็นระบบที่ผลิตคนของโลก ซึ่งหมายถึงสามารถทำงานได้ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม

ระบบการศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา

ระบบการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา  ประเทศที่มีความหลาก ให้ความอิสระแก่ผู้เรียน ระบบของเขาเป็นอย่างไรมาอ่านดูกัน

เรียนรู้เพิ่มเติม