GO INTER TO EMBRACE YOUR KNOWLEDGE WITH WWW.DEKGOINTER.COM
germanschool

Kindergarten ระดับอนุบาล

หรือก่อนเข้าโรงเรียน อายุ 3-5 ปี

Grundschule

หรือ Ground school หรือ Elementary School ในระบบอเมริกา หรือประถมต้น เริ่มที่ 6 ปี  มี 4 ระดับ หรือ Years 1-4    หลังจบ Ground school  สามารถเลือกเรียนต่อในโรงเรียน 3 ประเภทต่อไปนี้ โดยครูจะแนะนำโรงเรียนให้กับผู้ปกครองด้วยการพิจารณาเกรดของนักเรียนที่เรียนจบในระดับประถมต้น

1. โรงเรียนประเภท Hauptschule  สอน Years 5-9/10 เน้นการสอนเพื่อการประกอบอาชีพ

2. โรงเรียนประเภท Realschule สอน  Years 5-10 เน้นการสอนปฎิบัติและทฤษฎี เหมาะเรียนต่อมหาวิทยาลัยประเภท University of Applied Science

3. โรงเรียนประเภท Gymnasium สอน Years 5 - 12/13 อาจแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ Years 5-11  และช่วง  Years 12 - 13  นักเรียนที่จบการศึกษาในโรงเรียนประเภทนี้มักจะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยประเภท University โดยตรง

ถ้าจบในโรงเรียนประเภทที่ 1 และ 2 นักเรียนอาจจะสามารถออกไปทำงานได้เลย หรือเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น

ประเภทมหาวิทยาลัยในเยอรมันนี 

มหาวิทยาลัย (University)
การเรียนการสอนเน้นไปทางการวิจัย ทฤษฎี และวิชาการเป็นหลัก บางมหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
ในบางเรื่องโดยเฉพาะ เช่น มหาวิทยาลัยเน้นทางช่าง โรงเรียนหรือวิทยาลัยเน้นทางด้านการแพทย์
และมีการสอนถึงระดับปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (University of Applied Sciences)
เน้นการเรียนการสอนที่มีการฝึกฝน หรือฝึกปฏิบัติ วิชาต่างๆมีการปูพื้นฐานทางทฤษฎี และเตรียมให้นักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยตรง
มีการสนับสนุนการฝึกงาน (Internship) ซึ่งมักจะเป็นส่วนหนึ่งที่กำหนดในหลักสูตร

วิทยาลัยศิลปะ ภาพยนตร์ และดนตรี (Collage of Art, Film and Music)
วิทยาลัยศิลปะ ภาพยนตร์ และดนตรี สอนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับทางด้านศิลปะ การแสดง การเต้น หรือแวดวงอุตสาหกรรมการออกแบบและแฟชั่น
การผลิตกราฟิก เครื่องดนตรีและการขับร้อง นักเรียนที่เรียนจบส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทางด้านสื่อ เช่น เป็นผู้กำกับ เป็นนักถ่ายภาพมืออาชีพ
เป็นนักเขียน และประกอบอาชีพทางสื่อทีวี และภาพยนตร์

German School System

Gymnasium

Gymnasium โรงเรียนสอนวิชาการเป็นหลัก มุ่งให้ผู้เรียนเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย

Realschule

เน้นการสอนปฎิบัติและทฤษฎี เหมาะเรียนต่อมหาวิทยาลัยประเภท University of Applied Science

Hauptschule

เน้นการสอนเพื่อการประกอบอาชีพ

มหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมันนี

มี 2 ประเภท คือ University และ University of Applied Science 

University
University of Applied Science

www.dekgointer.com

ทิ้งข้อความไว้