GO INTER TO EMBRACE YOUR KNOWLEDGE WITH WWW.DEKGOINTER.COM

โอนเงินเพื่อจ่ายค่าเรียนและการเตรียมเงินไปใช้

สมัครเรียนได้ ก็ต้องไปจ่ายเงิน ไม่จ่ายก็จะไม่ได้เอกสารมาขอทำวีซ่าไปเรียน แล้วจะเลือกวิธีการไหนในการโอนเงิน

Transfer money to abroad

โอนผ่านธนาคาร

การโอนเงินวิธีนี้ สะดวก ธนาคารในประเทศไทยจะมีสาขาบางสาขาที่สามารถให้บริการโอนเงินได้ ต้องตรวจสอบสาขาที่ต้องการโอนแล้วไปโอนเงินที่ธนาคาร 

ธนาคารมักจะพิจารณาการโอนเงิน 2 เงื่อนไขคือ

ผู้รับโอนเงินเป็นผู้แบกรับค่าธรรมเนียม  ซึ่งหมายความว่าปลายทางที่รับโอนเงินจะได้เงินไม่เต็มจำนวน 

ผู้โอนเงินเป็นผู้แบกรับค่าธรรมเนียม ซึ่งธนาคารส่วนใหญ่จำกำหนดอัตราไว้ชัดเจน

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินจะแตกต่างกันไปในแต่ละธนาคาร  สมมติตัวอย่างค่าธรรมเนียมที่มักจะพบเช่น 

  • ภาระค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ ส่วนใหญ่คิดต่อรายการ
  • ภาระการโอนของธนาคาร เนื่องจากการโอนเงินมีความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดังนั้นค่าธรรมเนียมนี้เหมือนการชดเชยความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น  
  • ภาระค่าธรรมเนียมชดเชยอัตราแลกเปลี่ยนหากโอนเงินในสกุลต่างประเทศ เช่น อาจจะคิดอัตราของมูลค่าเงินโอน และอาจมีการกำหนดขั้นต่ำ 500 บาท

บางธนาคารอาจคิดค่าธรรมเนียมแค่สองรายการแรก

การโอนเงินไปต่างประเทศมีเส้นทางของการส่งเงินที่ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน  ดังนั้นเป็นไปได้ว่าจะต้องรอเวลาที่เงินไปถึงปลายทางเป็นเวลาหลายวัน

เตรียมเงินไปใช้วิธีอื่น

วิธีอื่นๆที่ไม่ผ่านธนาคาร มักจะส่งเงินได้ไม่มาก เช่น

  • โอนเงินกับ Western Union ระบุผู้รับปลายทางโดยไม่ต้องมีบัญชี สามารถโอนได้สูงสุดประมาณ 160,000 บาท
  • ถือบัตรกดเงินสดเอทีเอ็มที่สามารถถอนเงินได้จากตู้เอทีเอ็มทั่วโลก คิดค่าธรรมเนียมครั้งละ 100 - 300 บาทโดยประมาณ ขึ้นกับธนาคาร บวกค่าธรรมเนียมอัตราแลกเปลี่ยนเงินที่ผันผวน 
  • ซื้อดราฟท์ ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่เสียค่าธรรมเนียมน้อย แต่อาจจะต้องถือเอกสารและต้องระวังเอกสารสูญหาย